Skarga nadzwyczajna

MN Legal Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz NikitiukKancelaria oferuje uslugi  w zakresie sporządzenia wniosku o wywiedzenie skargi nadzwyczajnej. Jeżeli uważacie Państwo, iż wyrok wydany przez Sąd w Państwa sprawie narusza zasady sprawiedliwości społecznej lub praworządności to być może istnieje realna szansa na ponowne rozpatrzenie. Skarga nadzwyczajna pozwala na podważenie dotychczas wydanych wyroków zarówno w sprawach karnych oraz cywilnych i może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i:

-orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji,

– orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,

– zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia

– a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiedniego wniosku dotyczącego skargi nadzwyczajnej wraz z uzasadnieniem, które jest bardzo ważną kwestią, bowiem wymaga głębokiej analizy sprawy, w szczególności pod kątem wadliwości zapadłego orzeczenia, jak również argumentacji przemawiającej za koniecznością sporządzenia Skargi Nadzwyczajnej przez stosowny organ (Prokuratora Generalnego, Rzecznika Finansowego lub Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Istotne w tym szczególnym postępowaniu jest to, że prywatna osoba nie ma możliwości złożenia Skargi Najzwyczajniej, zatem należy przekonać organ, do którego kierowany jest wniosek, że taka skarga jest uzasadniona, ponieważ samo złożenie wniosku nie jest dla organu rozpatrującego w żaden sposób wiążące. Instytucja Skargi Nadzwyczajnej wprowadzona została ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, która weszła w życiu w dniu 3 kwietnia 2018 roku. Skargę Nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżanego orzeczenia, a jeżeli od wyroku została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – terminie roku od ich rozpoznania. Ponadto w okresie 3 lat o wejścia w życie ustawy ( tj. 03.04.2018 r.) Skarga Nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 roku.
R.pr. Magdalena Skiba- Nikitiuk zdobyła merytoryczne doświadczenie w powyższym zakresie, wydając kilkadziesiąt opinii w przedmiocie zasadności skierowania skargi nadzwyczajnych od zapadłych orzeczeń.